ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 18 มาตรฐาน 84 ตัวบ่งชี้
ระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 18 มาตรฐาน 82 ตัวบ่งชี้
ให้แก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพท.ยล.1 ประจำปีการศึกษา 2550
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2551 ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด สพท.ยล.1 ปี กศ.50 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด สพท.ยล.1 ปี กศ.50 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด สพท.ยล.1 ปี กศ.50
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด สพท.ยล.1 ปี กศ.50 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด สพท.ยล.1 ปี กศ.50 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด สพท.ยล.1 ปี กศ.50
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด สพท.ยล.1 ปี กศ.50 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด สพท.ยล.1 ปี กศ.50 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด สพท.ยล.1 ปี กศ.50
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด สพท.ยล.1 ปี กศ.50 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด สพท.ยล.1 ปี กศ.50 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด สพท.ยล.1 ปี กศ.50
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด สพท.ยล.1 ปี กศ.50 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด สพท.ยล.1 ปี กศ.50 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด สพท.ยล.1 ปี กศ.50