กิจกรรมการศึกษาในรอบปี ๒๕๕๖
m & k โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการ
ดำเนินงานด้วยเทคนิค MBO ได้รับการขยายผลเป็นนโยบาย
ของ สพป.ยะลา เขต ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยประยุกต์
ปรับปรุงเป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งระบบ โดยใช้กลยุทธ์ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ดำเนินการประชุมปฏิบัติการขยายผลให้แก่ผู้บริหาร
และครูวิชาการของโรงเรียนในสังกัด สพป.ยะลา เขต ๑
ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอกรงปินัง เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องรายา สพป.ยะลาเขต๑
อ.เมือง จ.ยะลา
<<<<<< รายละเอียด >>>>>>
raman โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการ
ดำเนินงานด้วยเทคนิค MBO ได้รับการขยายผลเป็นนโยบาย
ของ สพป.ยะลา เขต ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยประยุกต์
ปรับปรุงเป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งระบบ โดยใช้กลยุทธ์ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ดำเนินการประชุมปฏิบัติการขยายผลให้แก่ผู้บริหาร
และครูวิชาการของโรงเรียนในสังกัด สพป.ยะลา เขต ๑
ในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๕๖ ณ ห้องรายา สพป.ยะลา เขต ๑ อ.เมือง จ.ยะลา
<<<<<< รายละเอียด >>>>>>
school ขยายผลโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
กระบวนการดำเนินงานด้วยเทคนิค MBO และการนิเทศแบบ
"เครือข่ายเพื่อนครู" และโครงการพัฒนาขั้นตอนการบูรณาการ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กับกระบวนการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ผู้บริหาร
และครูวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.ยะลา
เขต ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม
๒๕๕๖ ณ ห้องรายา สพป.ยะลา เขต ๑ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
<<<<<< รายละเอียด >>>>>>
pya ขยายผลโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
กระบวนการดำเนินงานด้วยเทคนิค MBO และการนิเทศแบบ
"เครือข่ายเพื่อนครู" และโครงการพัฒนาขั้นตอนการบูรณาการ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กับกระบวนการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย
พญางาม อ.รามัน ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลส อ.เมือง จ.ยะลา
<<<<<< รายละเอีย >>>>>>
ขยายผลโครงการที่ดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๓
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการดำเนินงาน ด้วยเทคนิค MBO
และการนิเทศแบบ “ เครือข่ายเพื่อนครู ” และโครงการที่ดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๔ การบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กับกระบวนการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจากศูนย์เครือข่ายดงตาล สพป.ยะลา เขต ๑ ตามคำร้องขอของผู้บริหารโรงเรียนจากศูนย์เครือข่ายดงตาล สพป.ยะลา เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๑-๒ และ ๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องสมุดโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
<<<<<< รายละเอียด >>>>>
๒.การประชุมปฏิบัติการคณะทำงาน ประมวลผลสรุปผลการดำเนินงาน การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมครูและ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดีศรีตำบล รุ่นที่ ๓ จังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต ๑, ๒ และ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๕๖
ณ โรงแรมการ์เด็นท์วิว อ.เบตง จ.ย
ะลา
<<<<<< รายละเอียด >>>>>>
๑.การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน ดีศรีตำบล รุ่นที่ ๓ จังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต ๑, ๒ และ ๓ ระหว่างวันที่ ๗-๙ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ และโรงแรมปาร์ควิว อ.เมือง จ.ยะลา   
<<<<<< รายละเอียด >>>>>>
กิจกรรมการศึกษาในรอบปี ๒๕๕๕

๑๒.การประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมครู
 และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดีศรีตำบล รุ่นที่ ๓ จังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑, ๒ และ ๓ เมื่อวันที่ ๗, ๑๑ และ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต ๑
<<<<<< รายละเอียด >>>>>>

๑๑.การประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนขนาด
เล็ก ในจังหวัดยะลา ระยะครึ่งแรก ตามแผน งานโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของโรงเรียน ขนาดเล็กในจังหวัดยะลา โดยใช้กระบวนการดำเนินงานด้วยเทคนิค MBO และการนิเทศแบบ " เครือข่ายเพื่อนครู " ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องจินดา โรงแรมยะลามายเฮ้าส์ อ.เมือง จ.ยะลา
 
<<<<<< รายละเอียด >>>>
>>

๑๐.การประชุมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษา สพป.ยะลา เขต ๑ เพื่อประมวลผลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการวิจัยและ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ตามมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องเพชรพลอย โรงแรมยะลามายเฮ้าส์ อ.เมือง จ.ยะลา
<<<<<< รายละเอียด >>>
>>>

๙.การประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ในจังหวัดยะลา “ เครือข่ายศึกษานิเทศก์ ”
เพื่อพัฒนาระบบ นิเทศรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
ณ โรงแรมการ์เด็นท์วิว อ.เบตง จ
.ยะลา

<<<<<< รายละเอียด >>>>>>

๘.การประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยและคณิตศาสตร์จากโรงเรียน ขนาดเล็ก ในจังหวัดยะลา เพื่อร่วมจัดทำข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ชั้น ป.๑-๖ และนำไปใช้ร่วมกันในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.ยะลา

<<<<<< รายละเอียด >>>>>>

๗.การประชุมปฏิบัติการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียน ขนาดเล็ก ในจังหวัดยะลา รุ่นที่ ๔ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กำหนดเป้าหมาย ในการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และจัดทำแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ตามแผนงานโครงการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในจังหวัดยะลา โดยใช้กระบวนการดำเนิน งานด้วยเทคนิค MBO และการนิเทศแบบ " เครือข่ายเพื่อนครู " ระหว่างวันที่ ๗-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ณ ห้องกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.ยะล

<<<<<< รายละเอียด >>>>>>

๖.การประชุมปฏิบัติการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทาง การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในจังหวัดยะลา รุ่นที่ ๓ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน กำหนดเป้าหมาย ในการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ตามแผนงานโครงการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก ในจังหวัดยะลา โดยใช้กระบวนการดำเนินงาน ด้วยเทคนิค MBO และการนิเทศแบบ " เครือข่ายเพื่อนครู " ระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ณ ห้องกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.ยะลา

<<<<<< รายละเอียด >>>>>>

๕.การประชุมปฏิบัติการผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทางการศึกษาของโรงเรียน ขนาดเล็กในจังหวัดยะลา รุ่นที่ ๒ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กำหนดเป้าหมาย ในการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ตามแผนงานโครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในจังหวัดยะลา โดยใช้กระบวนการ ดำเนินงานด้วยเทคนิค MBO และการนิเทศแบบ " เครือข่ายเพื่อนครู " ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ณ ห้องกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.ยะลา

<<<<<< รายละเอียด >>>>>>

๔.การประชุมปฏิบัติการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียน ขนาดเล็กใน จังหวัดยะลา รุ่นที่ ๑ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน กำหนดเป้าหมาย ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ตามแผนงานโครง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของโรงเรียน ขนาดเล็กในจังหวัดยะลา โดยใช้กระบวน การดำเนินงานด้วยเทคนิค MBO และการนิเทศแบบ " เครือข่ายเพื่อนครู " ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ณ ห้องเพชรพลอย โรงแรมยะลามายเฮ้าส์ อ.เมือง จ.ยะลา

<<<<<< รายละเอียด >>>>>>

๓.การประชุมผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก ในจังหวัดยะลา เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตาม แผนงานโครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก ในจังหวัดยะลา โดยใช้กระบวนการดำเนินงาน ด้วยเทคนิค MBO และการนิเทศแบบ " เครือข่ายเพื่อนครู "พร้อมติดตั้งโปรแกรมการ ประชุมทางไกลแบบกลุ่ม กึ่งคอนเฟอร์เร็นท์ ผ่านคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้กับโรงเรียนขนาด เล็กในจังหวัดยะลา จำนวน ๕๖ โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องเพชรพลอย โรงแรมยะลามายเฮ้าส์ อ.เมือง จ.ยะลา

<<<<<< รายละเอียด >>>>>>

๒.การประชุมสัมมนากลุ่มตัวอย่างครู จากโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง เพื่อร่วมกันจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ ตัวบ่งชี้มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน จำนวน ๒๐ ตัวบ่งชี้ (ตัวชี้วัดเพิ่มเติม) กับตัวชี้วัดแกนกลางใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ แกนกลางที่เกี่ยวข้อง ชั้น ป.๑-๖ ตามแผนงานการวิจัยและ พัฒนากระบวนการบูรณาการ กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กับกระบวนการดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ส่งเสริมและ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา สพป.ยะลา เขต ๑ อ.เมือง จ.ยะลา
<<<<<< รายละเอียด >>>>>

๑.การประชุมสัมมนากลุ่มตัวอย่าง ครูจากโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง เพื่อร่วมกันจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ บูรณาการตัวบ่งชี้มาตรฐานด้าน คุณภาพผู้เรียน จำนวน ๒๐ ตัวบ่งชี้ (ตัวชี้วัดเพิ่มเติม) กับตัวชี้วัดแกนกลางใน กลุ่มสาระการเรียนรู้แกนกลาง ที่เกี่ยวข้อง ชั้น ป.๑-๖ ตามแผนงานการวิจัยและพัฒนากระบวนการบูรณาการ กระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กับกระบวนการ ดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา สพป.ยะลา เขต ๑ อ.เมือง จ.ยะลา
<<<<<< รายละเอียด >>>>>>

กิจกรรมการศึกษาในรอบปี ๒๕๕๔

๙.การประชุมสัมมนา ตัวแทนกลุ่มตัวอย่างครูและ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง ระยะครึ่งแผนงานโครงการฯ ตามแผนงานการวิจัย และพัฒนากระบวนการ บูรณาการกระบวน การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกน กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กับกระบวนการดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมปาร์ควิว อ.เมือง จ.ยะลา

<<<<<< รายละเอียด >>>>>>

๘.การประชุมสัมมนา บุคลากรทางการศึกษาของ สพป.ยะลา เขต ๑ ระยะครึ่งแผนงานโครงการฯ ตามแผนงานการวิจัยและ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต ๑ ตามมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลส อ.เมือง จ.ยะลา

<<<<<< รายละเอียด >>>>>>

๗.ประชุมปฏิบัติการบุคลากร ทางการศึกษาของ สพป.ยะลา เขต ๑ ตามแผนงานการวิจัย และพัฒนาระบบการ ประกันคุณภาพภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ตามมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา

<<<<<< รายละเอียด >>>>>>

๖.ขณะเป็นวิทยากร ในการประชุมปฏิบัติการครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามควบ คู่วิชาสามัญ ในจังหวัดยะลา เพื่อพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุม โรงเรียนผดุงประชาพณิช
ยการ อ.เมือง จ.ยะล<<<<<< รายละเอียด >>>>>>

๕.การประชุม ชี้แจงเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ควบคู่วิชาสามัญในจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมโรงเรียน ผดุงประชาพณิชยการ อ.เมือง จ.ยะลา <<<<<< รายละเอียด >>>>>>

๔.การขยายผลการดำเนินงาน ตามแผนงานการวิจัย และพัฒนากระบวนการ บูรณาการกระบวน การจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กับกระบวนการ ดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ โรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนสตรียะลา อ.เมือง จ.ยะลา เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม โรงเรียนสตรียะลา อ.เมือง จ.ยะล <<<<<< รายละเอียด >>>>>>

๓.การประชุมปฏิบัติการ บุคลากรทางการศึกษาของ สพป.ยะลา เขต ๑ ตามแผนงานการวิจัยและ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ตามมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ จ.ระนอง และ จ.ชุมพ<<<<<< รายละเอียด >>>>>>

๒.ขณะเป็นวิทยากร ในการประชุมปฏิบัติการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ตำบลบาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส (สพป.นราธิวาส เขต ๓) เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
<<<<<< รายละเอียด >>>>>>

๑.การขยายผลการดำเนินงาน ตามแผนงานการวิจัย และพัฒนากระบวน การ บูรณาการกระบวนการจัดการเรียน รู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กับกระบวนการดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ในกลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง อ.เมือง จ.ยะลา เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลส อ.เมือง จ.ยะล<<<<<< รายละเอียด >>>>>>

ประชุมปฏิบัติการกลุ่มตัวอย่างครูจากโรงเรียน
ในกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๑๒ โรงเรียน ตามแผนงาน
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบูรณาการ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กับขั้นตอนการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๑-๔ มิถุนายน
๒๕๕๔ ณ ห้องปะการัง โรงแรมปาร์ควิว อ.เมืองยะลา
จ.ยะลา
<<<<<< รายละเอียด >>>>>>
ประมวลผลการให้บริการกิจกรรมทางการศึกษาแก่
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ
ประชาชน และบุคคลทั่วไปในชุมชนท้องถิ่น
ของกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา สพป.ยะลา เขต ๑
และศูนย์การศึกษาและพัฒนาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ยะลา เขต ๑
" ศูนย์เครือข่ายเพื่อนครู " จังหวัดยะลา
ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔

<<<<<< รายละเอียด >>>>>>
ประมวลภาพเหตุการณ์&บรรยากาศของการประชุม
ปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนรามัน อ.รามัน จ.ยะลา
สพป.ยะลา เขต ๑ จำนวน ๖ โรงเรียน ประกอบด้วย
โรงเรียนบ้านรามัน โรงเรียนบ้านบือยอง โรงเรียน
บ้านพอแม็ง โรงเรียนพัฒนาบาลอ โรงเรียนบ้านปูลัย
และโรงเรียนบ้านละแอ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการเปิดภาคเรียนใหม่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๔
" ก้าวสู่...การพัฒนาคุณภาพ " ณ โรงแรมไดอิชิ
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ พฤษภาคม
๒๕๕๔           <<<<<< รายละเอียด >>>>>>
ประมวลผลการให้บริการกิจกรรมทางการศึกษาแก่
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ
ประชาชน และบุคคลทั่วไปในชุมชนท้องถิ่น
ของกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา สพป.ยะลา เขต ๑
และศูนย์การศึกษาและพัฒนาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ยะลา เขต ๑
" ศูนย์เครือข่ายเพื่อนครู " จังหวัดยะลา
ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๔

<<<<<< รายละเอียด >>>>>>
ประมวลผลการให้บริการกิจกรรมทางการศึกษาแก่
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ
ประชาชน และบุคคลทั่วไปในชุมชนท้องถิ่น
ของกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา สพป.ยะลา เขต ๑
และศูนย์การศึกษาและพัฒนาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ยะลา เขต ๑
" ศูนย์เครือข่ายเพื่อนครู " จังหวัดยะลา
ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๔

<<<<<< รายละเอียด >>>>>>
ประมวลภาพเหตุการณ์ขณะเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้
แก่พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว
และครูสอนศาสนาอิสลาม สังกัด สพป.ยะลา เขต ๑-๓,
สพม.เขต ๑๕ จ.ยะลา, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑
จ.ยะลา และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๒ จ.ยะลา
จำนวนทั้งสิ้น ๔๘๔ คน โดยแบ่งออกเป็น ๕ ห้องพัฒนา
ตามแผนงานโครงการพัฒนาพนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และครูสอนศาสนาอิสลาม
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
ตำแหน่งครูผู้ช่วยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ มีนาคม
๒๕๕๔ ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ, โรงแรมปาร์ควิว
และโรงแรมยะลามายเฮาส์ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
<<<<<< รายละเอียด >>>>>>
ประมวลผลการให้บริการกิจกรรมทางการศึกษาแก่
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ
ประชาชน และบุคคลทั่วไปในชุมชนท้องถิ่น
ของกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา สพป.ยะลา เขต ๑
และศูนย์การศึกษาและพัฒนาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ยะลา เขต ๑
" ศูนย์เครือข่ายเพื่อนครู "
ภายในเวลารอบเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

<<<<<< รายละเอียด >>>>>>
ภาพเหตุการณ์กิจกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนของ
รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑, ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ยะลา เขต ๑
และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการนิเทศกลุ่มโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET, NT. และ LAS
ณ สนามสอบโรงเรียนในกลุ่มรามัน, กลุ่มดงตาล
และกลุ่มลุ่มน้ำสายบุรี จำนวน ๒๘ โรงเรียน
ระหว่างวันที่ ๑-๒, ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔์
และระหว่างวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๕๔

<<<<<< รายละเอียด >>>>>>
ภาพเหตุการณ์กิจกรรมการประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะผู้วิจัย
ผู้บริหารและครูวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง
ระยะครึ่งหลังของแผนงานโครงการวิจัยและพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑ โดยใช้กระบวนการดำเนินงาน
ด้วยเทคนิค MBO และการนิเทศแบบเครือข่าย
เพื่อนครู เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สพป.ยะลา เขต ๑
<<<<<< รายละเอียด >>>>>>
กิจกรรมการศึกษาในรอบปี ๒๕๕๓
ศูนย์การศึกษาและพัฒนาการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต ๑ ร่วมนำเสนอผลงานการวิจัยในชั้นเรียน/
ผลงานการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้/ผลงาน
ทางวิชาการ ของสมาชิก " ศูนย์เครือข่ายเพื่อนครู "
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ ๖๐
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
ณ สนามกีฬาเทศบาล ๒ (ทุ่งแจ้ง)
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
<<<<<< รายละเอียด >>>>>>
ภาพเหตุการณ์กิจกรรมการประชุมสัมมนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบาโงสะโต
อ.ระแงะ จ.นราธิวาส สังกัด สพป.นราธิวาส เขต ๓
เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน
ของโรงเรียน ระยะครึ่งแผนงานการวิจัยและพัฒนา
" รูปแบบการบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ กับกระบวนการดำเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านบาโงสะโต "
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
ณ ห้องประชุมดาหลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
<<<<<< รายละเอียด >>>>>>
ภาพเหตุการณ์การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครู
และบุคลากรหลักของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยาฮาราปันบารู ซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้
จำนวน ๖ โรงเรียน ภายใต้แผนงานโครงการประชุม
อบรมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาครูสู่มืออาชีพ
และมาตรฐานสากล
กลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาฮาราปันบารู
ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
<<<<<< รายละเอียด >>>>>>
k ภาพเหตุการณ์กิจกรรมการประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะผู้วิจัย
กับผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการของโรงเรียน
ในกลุ่มตัวอย่าง ระยะครึ่งแรกของแผนงาน
โครงการวิจัยและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมรายา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต ๑ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
<<<<<< รายละเอียด >>>>>>
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านตะโละซูแม อ.กรงปินัง จ.ยะลา
ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะครู
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓
ณ ห้องประชุมดาหลาและห้องประชุมยาลัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต ๑ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

<<<<<< รายละเอียด >>>>>>
ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศภายใน
ตามแผนงานโครงการวิจัยและพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
โดยใช้กระบวนการดำเนินงานด้วยเทคนิค MBO
และการนิเทศแบบ " เครือข่ายเพื่อนครู "
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมยาลัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
<<<<<< รายละเอียด >>>>>>
ประชุมปฏิบัติการครูฝ่ายวิชาการและครูผู้สอน
ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สองของ สมศ.
เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(การศึกษาปฐมวัย) ระหว่างวันที่ ๔-๖ สิงหาคม
๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมยาลัน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษายะลา เขต ๑ อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา
<<<<<< รายละเอียด >>>>>>
ประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อทดสอบมาตรฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์
ชั้น ป.๑-๖ ภาคเรียนที่ ๑-๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ตามแผนงานโครงการวิจัยและพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
โดยใช้กระบวนการดำเนินงานด้วยเทคนิค MBO
และการนิเทศแบบ " เครือข่ายเพื่อนครู " ระหว่าง
วันที่ ๑๔, ๑๕, ๑๙ และ ๒๘-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยะลา เขต ๑ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
<<<<<< รายละเอียด >>>>>>
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา(เฉพาะกิจ) ระยะ ๓ ปีการศึกษา ( ๒๕๕๓ -
๒๕๕๕) ตามแผนงานโครงการวิจัยและพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
โดยใช้กระบวนการดำเนินงานด้วยเทคนิค MBO
และการนิเทศแบบ " เครือข่ายเพื่อนครู "
ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยะลา เขต ๑ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
<<<<<< รายละเอียด >>>>>>
นิเทศแนวใหม่ ประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง
ตามแผนงานโครงการวิจัยและพัฒนา
รูปแบบการนิเทศที่เอื้อต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา
เขต ๑ " การนิเทศแบบเครือข่ายเพื่อนครู "
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมรายา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดย
ะลา
<<<<<< รายละเอียด >>>>>>
MBO ประชุมปฏิบัติการครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑ รวม ๒๕ โรงเรียน
ตามแผนงานโครงการวิจัยและพัฒนาการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
โดยใช้กระบวนการดำเนินงานด้วยเทคนิค MBO
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยะลา เขต ๑ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
<<<<<< รายละเอียด >>>>>>
ประเมินครูดีเด่นปีการศึกษา ๒๕๕๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
ผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑ ตามโครงการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปี ๒๕๕๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา
เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยะลา เขต ๑ อำเภอเมืองยะลา อำเภอกรงปินัง
และอำเภอรามัน จังหวัดยะ
ลา
<<<<<< รายละเอียด >>>>>>
ให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาผลการปฏิบัติงานในหน้าที่และผลงานทางวิชาการแก่ครูและผู้บริหารโรงเรียน ให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่และการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
แก่เพื่อนครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยะลา เขต ๒ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม วันที่ ๖, ๙และ ๑๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมยาลัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
และห้องประชุมเล็ก สำนักผู้ตรวจราชการ
ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๒ จ.ยะลา
<<<<<< รายละเอียด >>>>>>
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ปี กศ.๒๕๕๒ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๒
ชั้น ป.๖ และชั้น ม.๓ ณ โรงเรียนในกลุ่มรามัน
และโรงเรียนในกลุ่มลุ่มน้ำสายบุรี
อำเภอรามัน จังหวัดยะลายะลา
ระหว่างวันที่ ๒-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
<<<<<< รายละเอียด >>>>>>
กิจกรรมการศึกษาในรอบปี ๒๕๕๒
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ศูนย์การศึกษาและ
พัฒนาการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1
ได้รับอนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมงานวิจัยตามแผนงาน
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาการอ่าน
และเขียนภาษาไทยของนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1
มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา
เขต 1 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 โรงเรียน
<<<<<< รายละเอียด 1   1.1  1.2 >>>>>>
<<<<<< รายละเอียด 2   2.1 >>>>>>
<<<<<< รายละเอียด 3   3.1   3.2 >>>>>>
<<<<<< รายละเอียด 4   4.1   4.2 >>>>>>
<<<<<< รายละเอียด 5   5.1 >>>>>>
<<<<<< รายละเอียด 6   6.1 >>>>>>
<<<<<< รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ >>>>>>

1.เป้าหมาย&หลักฐานผลของการพัฒนา
2.เครื่องมือ&เกณฑ์การวัดผลประเมินผลการพัฒนาฯ
3.รูปแบบการพัฒนาฯ
4.เอกสารวิชาการ 1   1.1   1.2   2   3   4   5   6   7   8 
อบรมและพัฒนาฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมอบรมและพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ง
ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2552 ของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต1 ระหว่างวันที่ 13-17
กรกฎาคม 2552 ณ ห้องวังแก้ว
โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลส อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด สพท.ยล.1, 2, 3 และสังกัด สพท.นธ.1, 3
เข้ารับการอบรมและพัฒนาฯ จำนวน 84 คน
<<<<<<รายละเอียด>>>>>>
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสมาชิกชมรมครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1-2
เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ในวันเสาร์-อาทิตย์
ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2552
ณ ห้องประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ
การศึกษา ที่ 12 จังหวัดยะลา และห้องอาหารโรงแรม
ปาร์ควิว อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

<<<<<<รายละเอียด>>>>>>
กำกับ ดูแล และนิเทศติดตามผลการเตรียมความพร้อม
เปิดเรียนใหม่ในภาคเรียนที่ 1/2552 กลุ่มโรงเรียน
กรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่
18-29 พฤษภาคม 2552 ภายใต้การคุ้มครอง
ความปลอดภัยของ อส.อำเภอกรงปินัง,ผบ.มว.ปล.ที่ 1
ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา และ ฉก.ยะลา 13
ในการบังคับบัญชาของ ร.ท.สุนทร ฟองมาลา
ผบ.มว.ลว.ร้อย.บก.ฉก.13
และ พ.อ.เจษฎา เงินกอบทอง ผบ.ฉก.ยะลา 13

<<<<<<รายละเอียด>>>>>>
กุมภาพันธ์-มีนาคม 52 ประมวลผลการดำเนินงานกิจกรรมการให้บริการ
ทางการศึกษาแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สพท.ยล.1 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์
และเดือนมีนาคม 2552
                               
<<<<<<รายละเอียด>>>>>>
ประมวลผลการดำเนินงานกิจกรรมการให้บริการ
ทางการศึกษาแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สพท.ยล.1 ในรอบเดือนมกราคม 2552
                         
                            
<<<<<<รายละเอียด>>>>>>
เครือข่ายครูฯ ประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาผู้เป็นสมาชิกชมรมพัฒนาวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดยะลา เพื่อพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
และมาตรฐานวิทยฐานะ ประกอบการเสนอขอมี
และเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2552
ณ ห้องประชุมอินทผาลัม วิทยาลัยเทคนิคยะลา
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
<<<<<<รายละเอียด>>>>>>                
ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
จังหวัดยะลา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์)
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุมรายา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
<<<<<<รายละเอียด>>>>>                
กลุ่มโรงเรียนสันกาลาคีรี ประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย
กลุ่มโรงเรียนสันกาลาคีรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
จำนวน 13 โรงเรียน เพื่อพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การศึกษาปฐมวัย)
ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2552
ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยะลาเขต 1
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

<<<<<<รายละเอียด>>>>>>
           
กิจกรรมการศึกษาที่ผ่านมาในรอบปี ๒๕๕๓